Stanovy

Stanovy
Jihočeského svazu karate z.s.,
IČ: 65050070, Bachmačská 9, 37001 České Budějovice

Obsah:

I. Základní ustanovení
II. Předmět, cíle a činnosti spolku, poslání
III. Vzájemné vztahy mezi JčSKe a druhými subjekty
IV. Členství ve spolku, formy, vznik
V. Zánik členství
VI. Základní práva a povinnosti členů spolku
VII. Členské příspěvky a ostatní poplatky spolku
VIII. Orgány spolku
IX. Valná hromada
X. Předseda JčSKe
XI. Výkonný výbor JčSKe
XII. Kontrolní a revizní komise
XIII. Disciplinární opatření, smírčí komise
XIV. Společné ustanovení o volbách a usnášení
XV. Majetek a hospodaření JčSKe
XVI. Odměny funkcionářům, členům a zaměstnancům JčSKe, jiná peněžitá a nepeněžitá plnění
XVII. Ustanovení přechodná a závěrečná

I. Základní ustanovení

1. Název spolku je  Jihočeský svaz karate, z.s. (zkratka JčSKe). Jihočeský svaz karate, z.s. (dále též jen spolek či svaz či JčSKe) je dobrovolným samosprávným svazkem občanů (fyzických osob), právně samostatných sportovních oddílů, klubů, tělovýchovných jednot s charakterem spolků a jiných právnických osob se sídlem (u fyzických osob trvalým pobytem) na území České republiky.
Hlavní činností spolku je provozování sportovních aktivit s hlavním zaměřením na bojové sporty (především karate), sebeobranu a podobné aktivity, v rámci jihočeského regionu – blíže rozvedeno v čl.II stanov.

2. JčSKe má postavení samostatné právnické osoby (podle zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění) a vyvíjí činnost v souladu s těmito stanovami a obecně závaznými právními předpisy. V případě členství ve vyšších organizacích sportovních svazů či tělovýchovných organizací (ČSKe, ČSTV apod.) vyvíjí činnost i v souladu s těmito stanovami.

3. Pro posílení svého postavení, vlivu a posílení hlavní činnosti spolku může JčSKe vstupovat či zakládat silnější regionální seskupení zejména v podobě „svazových“ spolků (např. krajské sdružení ČSTV).

4. V mezinárodním styku může JčSKe používat jako svůj název anglický překlad „South Bohemia Karate Association“.

5. Sídlem svazu jsou České Budějovice, Bachmačská 9, PSČ 370 01.

II. Předmět, cíle a činnosti svazu, poslání

1. Předmětem činnosti JčSKe, založené na demokratických principech, je organizování, rozvoj a propagace sportovního a tradičního karate, sebeobrany a ostatních forem bojového umění po celém území jihočeského regionu, ve spolupráci s ostatními svazy i v celé ČR.

2. Posláním svazu je zejména:
a) chránit zájmy JčSKe
b) podpora a zastupování práv a zájmů sdružených subjektů, vytváření optimálních podmínek rozvoje sdružených subjektů a tím i rozvoje členské základny
c) začlenění JčSKe do celonárodních a prostřednictvím nich i mezinárodních struktur
d) organizování a zajišťování soutěží a dalších sportovních akcí
e) školení rozhodčích, zkušebních komisařů a trenérů JčSKe, udělování a evidování licencí k této činnosti v rámci JčSKe a ve spolupráci s nadřízenými svazy organizovat a umožnit školení a získání vyšších licencí
f) organizovat a zajišťovat prostřednictvím svých nebo celorepublikových zkušebních komisařů provádění, evidenci a uznávání zkoušek na stupně technické vyspělosti
g) v rámci jihočeského regionu plnit funkci svěřené sportovní autority
h) vytváření ekonomických, finančních a materiálních podmínek pro zajištění výše uvedených činností svazu, zejména vytvářením a soustřeďováním svěřených, vlastních a veřejných finančních zdrojů, popřípadě rozvojem vlastní hospodářské činnosti
i) zúčastňovat se na tvorbě, realizaci a kontrole sportovní politiky kraje i státu
j) plnit další poslání, zejména v oblasti organizační, sdružovací, informační, koncepční, koordinační, metodické, legislativně právní, reprezentační a popularizace činnosti
k) působit na mravní výchovu své členské základny v duchu etiky karate a dodržováním zásad „fair play“ ve sportu, dále vést sdružené subjekty k pozitivnímu působení na občany při vytváření zdravého života všeobecně a k eliminaci negativních celospolečenských jevů, zejména u mládeže
l) v případě potřeby a zájmů členů zřizovat odborné sekce a komise k řešení specifických úkolů
m) udržování partnerských vztahů s ostatními svazy karate, reprezentování sdružených subjektů vůči jiným subjektům (zejména ČSKe, ČSTV, ale i jiným svazům či tělovýchovným organizacím u nás i v zahraničí).

III. Vzájemné vztahy mezi JčSKe a druhými subjekty

1. Nejčastějším vzájemným vztahem mezi JčSKe a jinými subjekty (fyzickými či právnickými osobami) je členství. Členský vztah je vyjádřen dobrovolností, absencí majetkové účasti na svazu a absencí ručení za závazky svazu a samostatnou právní osobností členů. Bližší vztahy konkretizují práva a povinnosti členů dané zejména těmito stanovami.

2. Členství subjektů vůči JčSKe lze charakterizovat těmito druhy:
a) přímé členství fyzických osob
b) evidované členství jednotlivců (skrze členství sportovních subjektů)
c) členství spolků
d) členství právnických osob (nespolků)
e) přidružené členství
f) čestné členství předchozích typů subjektů
Nezbytnou podmínkou členství v JčSKe (kromě odstavců e, f) je přihlášení se ke stanovám, jejich dodržování a plnění členských povinností, včetně řádného placení členského příspěvku, je-li valnou hromadou stanoven.

3. Jiné vztahy mezi svazem a ostatními subjekty mohou být vymezeny:
a) u fyzických osob např. pracovním poměrem (zaměstnanec), příkazní nebo mandátní smlouvou (profesionalizace sportovců), smlouvami o dílo, dohodami o provedení práce (smluvní pracovněprávní vztahy), smlouvou dle § 51 OZ (nepojmenovanou smlouvou) aj.
b) u právnických osob smlouvami o dílo, dohodami o provedení práce, sponzorskými smlouvami, smlouvami o vzájemné spolupráci a jiné dle obecně závazných předpisů a norem

4. Členství se může překrývat se vztahy uvedenými v bodu 3.

5. Svaz může navazovat spolupráci s ostatními sportovními svazy a asociacemi (vedle článku I. 3. těchto stanov), kde vzájemné vztahy řeší např. dobrovolný členský poměr v nadřízené zastřešující asociaci či svazu (stanovy asociace či svazu, směrnice a řády nadřízených sportovních asociací), popř. vzájemná smlouva či dohoda.

IV. Členství ve svazu, formy, vznik

1. Přímé členství fyzických osob – jednotlivců v JčSKe
a) přímým členem JčSKe jako fyzická osoba se může stát každý občan ČR, cizí státní příslušník nebo osoba s platným povolením k pobytu na území ČR, který není členem JčSKe prostřednictvím členského sportovního subjektu (tzv. evidovaného členství jednotlivců). Členství u nezletilé osoby je podmíněno souhlasem rodičů nebo zákonného zástupce.
b) vstupní podmínkou je podání přihlášky na sekretariát JčSKe. Písemná přihláška ke členství je dokladem o souhlasu se stanovami JčSKe.
c) členství vzniká dnem schválení výkonným výborem JčSKe, není-li uvedeno jinak
d) dokladem o přímém členství jednotlivce je vystavený platný průkaz JčSKe (ČSKe) nebo průkaz jemu na roveň postavený.
e) JčSKe bude přednostně podporovat zprostředkované evidované členství jednotlivců skrze členství sportovních subjektů (spolků a ostatních právnických osob) před přímým členstvím fyzických osob. Duplicitní členství (zprostředkovaně přes sportovní subjekt a přímé fyzické) není akceptováno.

2. Evidované členství jednotlivců vzniká na základě svobodné vůle jednotlivce prostřednictvím klubového – oddílového členství takové osoby v členském subjektu JčSKe. Dokladem o evidovaném členství jednotlivce v JčSKe je jeho členský průkaz nebo doklad jej nahrazující, který mu vystavuje při vzniku jeho klubového členství konkrétní klubový subjekt, který je sdružen v JčSKe.

3. Členství spolků
a) členem JčSKe se může stát každý spolek, který je ustanoven podle občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb. v platném znění) a který souhlasí se stanovami JčSKe. Prostřednictvím přihlášeného spolku se stávají členy JčSKe všichni členové spolku jako jednotlivci (viz evidované členství jednotlivců).
b) vstupní podmínkou je písemná přihláška autorizovaná (podepsaná) alespoň dvěma zástupci tohoto spolku zaslaná (podaná) na sekretariát JčSKe, se současným předložením kopie písemného platného znění vlastních stanov spolu s výpisem ze spolkového rejstříku ne staršího jednoho měsíce. Písemná přihláška ke členství je dokladem o souhlasu se stanovami JčSKe.
c) členství spolku vzniká dnem schválení výkonným výborem JčSKe. Potvrzení o přijetí podepsané statutárním zástupcem JčSKe slouží jako doklad o členství subjektu v JčSKe.

4. Členství sportovních subjektů – právnických osob jako nespolků
a) členem JčSKe se může stát sportovní subjekt – právnická osoba, která sice není ustanovená jako spolek podle zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění, ale vykazuje v principu podobnou činnost a působení vůči veřejnosti a která souhlasí s platnými stanovami JčSKe.
b) vstupní podmínkou vzniku členství je písemná přihláška podepsaná statutárním zástupcem žadatele podaná na sekretariát JčSKe a na základě této přihlášky žadatelem a výkonným výborem JčSKe odsouhlasený návrh smlouvy mezi žadatelem a JčSKe, vymezující bližší podmínky spolupráce. Písemná přihláška ke členství je dokladem o souhlasu se stanovami JčSKe.
c) členství právnických osob – nespolků vzniká schválením smlouvy o vzájemné spolupráci výkonným výborem JčSKe a dnem vzájemného podpisu této smlouvy.

5. Přidružené členství
a) přidruženými členy JčSKe se mohou stát:
– další sportovní spolky, které z různých důvodů nechtějí, nebo se dle svých stanov nemohou stát řádnými členy JčSKe, ale mají v principu obdobné či shodné zájmy a cíle a hodlají s JčSKe spolupracovat mimo rámec stanov JčSKe,
– další právnické osoby, které projeví zájem přispívat svojí činností nebo prostředky k rozvoji sportu v rámci JčSKe
b) vstupní podmínkou je předložení písemné žádosti, podepsané statutárním zástupcem žadatele a na základě této přihlášky žadatelem a výkonným výborem JčSKe odsouhlasený návrh smlouvy mezi žadatelem a JčSKe, vymezující bližší podmínky spolupráce.
c) přidružené členství vzniká schválením smlouvy o vzájemné spolupráci výkonným výborem JčSKe a dnem vzájemného podpisu této smlouvy.
d) přidružené členství může být v případě vhodnosti nahrazeno jiným vztahem vymezeným v článku III. 3. těchto stanov.

6. Čestné členství v JčSKe
Čestným členem JčSKe může být s jejím souhlasem fyzická nebo právnická osoba, která se zasloužila o zvlášť významný přínos pro JčSKe. Čestné členství schvaluje valná hromada na návrh kteréhokoliv člena JčSKe po předchozím projednání (odsouhlasení) výkonným výborem JčSKe a je osvobozeno od práv a povinností řád-ného členství.

7. Bližší podrobnosti související s uplatněním případného evidenčního standardu, náležitostí, registrace, sběrem dat v oblasti členské základny může v případě potřeby upravit výkonný výbor JčSKe závaznou směrnicí.

 

V. Zánik členství

1. Členství zaniká:
a) dobrovolným vystoupením členského subjektu na základě písemné žádosti a jejím potvrzením výkonným výborem JčSKe
b) v případě smluvních vztahů některou z možností ukončení smlouvy
c) zánikem právnické osoby
d) úmrtím fyzické osoby – přímého člena
e) automaticky neplacením členských příspěvků (členských známek) po dobu jednoho kalendářního roku, pokud dotyčný subjekt nebyl této povinnosti výkonným výborem JčSKe zbaven
f) vyloučením valnou hromadou JčSKe

VI. Základní práva a povinnosti členů svazu

1. Všichni členové JčSKe mají stejná práva a povinnosti, pokud není ve stanovách uvedeno jinak.

2. Všichni členové JčSKe mají tato práva:
a) účastnit se a podílet se na činnosti svazu
b) předkládat orgánům svazu svoje podněty, připomínky, návrhy, otázky, kritiku a stížnosti a být o jejich projednání ve lhůtě do 30 dnů po nejbližším zasedání příslušného orgánu informován předem dohodnutou formou
c) zúčastnit se jednání valné hromady prostřednictvím vždy jednoho delegáta za spolek nebo právnickou osobu sdruženou v JčSKe podle těchto stanov (neplatí pro přidružené a čestné členství). Fyzické osoby jako přímí členové JčSKe zplnomocňují jednoho společného delegáta. Další podrobnosti viz kapitola o Společném ustanovení o volbách a usnášení.
d) být navrhováni a voleni do orgánů JčSKe, jestliže dovršili 18. rok věku
e) využívat služeb a informací poskytovaných JčSKe v rámci odborné pomoci svým členům
f) požadovat od orgánů svazu dodržování stanov a valnou hromadou přijatých usnesení, jakož i všech dalších předpisů, pokynů a směrnic JčSKe, popř. nadřízených složek.
g) být seznámeni se stanovami JčSKe a být informováni o usneseních valné hromady JčSKe a o všech pokynech, předpisech a směrnicích schválených orgány JčSKe
h) zúčastňovat se sportovních a společenských akcí pořádaných JčSKe v souladu s jejich podmínkami konání (propozice a jiné).

3. Povinnosti členů JčSKe
a) seznamovat se s aktuálním zněním stanov, dodržovat stanovy JčSKe a dodržovat usnesení valné hromady JčSKe
b) hájit a prosazovat zájmy JčSKe
c) dodržovat pokyny, předpisy a směrnice orgánů JčSKe
d) řádně a včas platit výkonným výborem JčSKe stanovené a valnou hromadou JčSKe schválené finanční příspěvky
e) poskytovat pro činnost JčSKe nezbytné údaje a informace a plnit úkoly stanovené orgány JčSKe.
f) šetřit a chránit majetek, který slouží k zabezpečení činnosti svazu

VII. Členské příspěvky a ostatní poplatky svazu.

1. Členské příspěvky a poplatky
a) jsou vedle účasti na svazových aktivitách základním projevem příslušnosti člena k svazu jako celku. Pro svaz představují nedílnou součást finančních příjmů
b) stanoví výkonný výbor JčSKe a po odsouhlasení (schválení) valnou hromadou jsou závazné pro všechny členy
c) je povinen každý člen zaplatit ve stanovených termínech vyhlášených ekonomem svazu
d) členský příspěvek se může skládat z:
– hodnoty členské známky nadřízeného sportovního svazu
– dalšího členského poplatku JčSKe, je-li stanoven
– členský příspěvek ČSTV, je-li nadřízeným svazem ČSTV stanoven
– další odůvodněné příspěvky a poplatky
e) vybírání členských příspěvků a vedení přehledu o placení členských příspěvků zajišťuje pověřený člen výboru (zpravidla ekonom)
f) ekonom JčSKe může upřesnit po konzultaci (odsouhlasení) s výkonným výborem JčSKe způsob placení členských příspěvků pro umožnění přehledné evidence a kontroly

2. Valná hromada může v ekonomické směrnici stanovit minimální členský poplatek nebo počet odebraných členských známek sportovním subjektům, sdruženým v JčSKe dle článků III.2.c,d; IV.3,4 stanov.

3. Další poplatky a jejich výši, jako je poplatek za licence trenérů, zkušebních komisařů, rozhodčích, poplatky za školení, členské průkazy, startovné na soutěžích JčSKe a jiné, vymezuje ekonomická směrnice JčSKe, která je po schválení valnou hromadou JčSKe pro členy závazná.

VIII. Orgány svazu

1. Orgány svazu jsou:
a) valná hromada (dále též jen VH)
b) předseda
c) výkonný výbor (dále též jen VV)
d) kontrolní a revizní komise (dále též jen KRK)

2. K plnění svých úkolů může výkonný výbor ve spolupráci s kontrolní a revizní komisí JčSKe zřizovat další dočasné pomocné orgány (rady a odborné komise).

3. Konkrétní osoby, které byly zvoleny do orgánů JčSKe musejí vykonávat své funkce osobně a svědomitě. Není možné, aby byly zastupovány, není-li stanovami určeno jinak.

IX. Valná hromada JčSKe

1. Nejvyšším orgánem JčSKe je valná hromada členů JčSKe.

2. Projednává a rozhoduje záležitosti uvedené ve stanovách, popřípadě další záležitosti, které si k projednávání či rozhodování sama vyhradí.

3. Mezi výlučné pravomoci (též povinnosti) valné hromady patří:
a) projednávání hlavních směrů rozvoje JčSKe
b) schvalování stanov, změn stanov a přijímání usnesení
c) volba a odvolání předsedy JčSKe
d) volba a odvolání jednotlivých členů VV JčSKe
e) volba a odvolání členů KRK JčSKe a jejího předsedy
f) v případě potřeby volba a odvolání členů dalších komisí, sekcí, rad
g) schvalování volebních a pracovních orgánů valné hromady na dobu konání VH
h) schválení zápisu poslední VH
i) přijímání a schvalování zpráv o činnosti a hospodaření JčSKe, jejích orgánů a přijímání potřebných rozhodnutí
j) schvalování návrhu rozpočtu a plánu činnosti JčSKe na další období
k) schvalování směrnic JčSKe a jejich novel
l) s konečnou platností přijímání rozhodnutí o vyloučení člena nebo pozastavení členství, rozhodnutí o protestech proti vyloučení z JčSKe a rozhodování o dalších sporech spadajících do působnosti valné hromady JčSKe
m) rozhodování o účasti jiných osob na jejím jednání
n) zajištění písemného vyhotovení zápisů a závěrů valné hromady s prezentační listinou s podpisem přítomných členů a ostatních účastníků jako přílohou
o) rozhodování o zakládání či zrušení pobočných spolků
p) rozhodování o fúzi, rozdělení či přeměně spolku
q) rozhodování o zrušení spolku

4. Valnou hromadu (řádnou nebo volební) svolává předseda JčSKe, minimálně 1x ročně.
Svolání řádné a volební valné hromady JčSKe vyhlašuje předseda JčSKe nejméně 6 týdnů před dnem konání valné hromady. Pozvánka na řádnou a volební valnou hromadu s uvedením místa a času jejího konání a s navrženým programem musí být odeslána členům JčSKe nejpozději 30 dnů před jejím konáním. Případné pracovní materiály a podklady pro jednání rozesílá nejpozději 14 dnů před termínem konání.

5. Mimořádnou valnou hromadu může svolat v případě potřeby vyplývající ze stanov předseda JčSKe na základě své iniciativy, požadavku výkonného výboru JčSKe, nebo kontrolní a revizní komise. Dále kterýkoli člen JčSKe, vysloví-li písemný požadavek s konáním valné hromady minimálně jedna třetina členů JčSKe s právem hlasovacím. V tom případě musí být valná hromada svolána nejpozději do dvou měsíců od doručení požadavku předsedovi, nebo výkonnému výboru JčSKe.
Svolání mimořádné valné hromady, program jednání a další náležitosti zajišťuje předseda JčSKe (v případě nezpůsobilosti pověřený člen výkonného výboru, za určitých podmínek – čl. XII. 6 stanov i předseda kontrolní a revizní komise) dle situace ve stejných lhůtách, jako valnou hromadu řádnou. V naléhavém případě (nebezpečí z prodlení apod.) může termín svolání zkrátit až na tři týdny, pokud tím nenaruší objektivitu projednání věci.

X. Předseda JčSKe

1. Předseda JčSKe je statutárním orgánem a představitelem JčSKe.

2. Předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti ekonom JčSKe nebo jiný předsedou pověřený člen výkonného výboru JčSKe.

3. Předseda zodpovídá za svoji činnost valné hromadě, spolupracuje s výkonným výborem a s kontrolní a revizní komisí, popř. ostatními orgány JčSKe.

4. Funkční období předsedy je čtyřleté a může být do této funkce volen opětovně.

5. Činnost předsedy tvoří plnění úkolů uložených stanovami a valnou hromadou, zejména:
a) organizace a řízení běžné činnosti JčSKe v souladu s předmětem, cílem a posláním JčSKe , podle stanov JčSKe. Je oprávněn jednat v rozsahu schváleného plánu a rozpočtu nebo za podmínek zmocnění výkonným výborem JčSKe.
b) plnění funkce statutárního zástupce spolku podle obecně závazných právních předpisů
c) spolupráce s vnějšími subjekty

6. Předseda JčSKe má právo v období mezi valnými hromadami kooptovat do výkonného výboru JčSKe jednoho nového člena. Tato kooptace nabývá platnosti schválením ostatních členů výkonného výboru a členů kontrolní a revizní komise a platí do nejbližší valné hromady, která musí tuto volbu hlasováním potvrdit.

7. V případě časově delší nemožnosti výkonu funkce předsedy JčSKe (např. pro delší onemocnění), nebo z důvodů odstoupení z této funkce, rozhodnou členové výkonného výboru JčSKe ve spolupráci s kontrolní a revizní komisí JčSKe o pověření jednoho z nich prozatímním výkonem funkce předsedy do nejbližšího zasedání valné hromady JčSKe.

XI. Výkonný výbor JčSKe

1. Výkonný výbor JčSKe je volený orgán, který zabezpečuje činnost svazu na základě stanov a usnesení VH, v mezidobí mezi VH.

2. Výkonný výbor JčSKe má pravomoc normotvornou (vypracování vnitřních směrnic JčSKe) a rozhodovací. Jménem VV JčSKe jedná předseda a ekonom. V odborných věcech zaujímají stanoviska, navrhují znění směrnic a rozhodují členové VV JčSKe, každý za svůj úsek, dle stanov, rozhodnutí VH a v souladu s platnými směrnicemi, nařízeními a zákony.

3. Členem výkonného výboru může být pouze člen JčSKe – individuální člen TJ, oddílu, klubu sdruženého v JčSKe, nebo přímý člen JčSKe (fyzická osoba).

4. Funkční období VV JčSKe jsou čtyři roky.

5. Působnost výkonného výboru JčSKe:
a) vydávání ročního termínového kalendáře soutěží a školení
b) návrh ročního rozpočtu, realizace a kontrola jeho čerpání
c) zabezpečení činnosti svazu v období mezi VH, jednání jménem JčSKe v období mezi VH, v zájmu členů a dle usnesení VH a stanov JčSKe
d) vypracování vnitřních směrnic, řádů a nařízení JčSKe
e) vyřizování běžné agendy svazu

6. Výkonný výbor JčSKe je zpravidla pětičlenný a tvoří jej:
a) předseda JčSKe
b) ekonom (sekretář) JčSke
c) člen výboru zodpovědný za trenérsko metodický úsek (dále jen TMÚ)
d) člen výboru zodpovědný za sportovně technický úsek (dále jen STÚ)
e) člen výboru zodpovědný za úsek rozhodčích (dále jen ÚR)
Valná hromada může rozhodnout o rozšíření nebo snížení počtu členů výkonného výboru s vymezením funkcí a pravomocí.

7. Členové VV jsou voleni valnou hromadou jednotlivě.

8. Členové VV jsou za svou činnost zodpovědní valné hromadě JčSKe a v období mezi valnými hromadami předsedovi JčSKe.

9. Konkrétní činnost, pravomoci jednotlivých členů a jejich zodpovědnost může být v případě potřeby dále upřesněna organizačním řádem JčSKe a ostatními předpisy a směrnicemi, které nesmí být v rozporu se stanovami a usneseními JčSKe a obecně platnými právními předpisy.

10. VV JčSKe je usnášení schopný, je-li přítomna nadpoloviční většina. Schvalování usnesení a předpisů (nařízení) je nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

11. Z jednání VV JčSKe musí být pořízen zápis, který musí obsahovat soupis projednávaných otázek a všech přijatých usnesení, směrnic a předpisů. Zápis bude k dispozici na vyžádání dohodnutou formou všem členům JčSKe (jejich zástupcům s právem hlasovacím).

12. VV JčSKe svolává předseda JčSKe dle potřeby nebo na popud některého z členů výkonného výboru JčSKe.

13. Jednání VV JčSKe se může zúčastnit bez hlasu rozhodujícího předseda kontrolní a revizní komise nebo jiný člen této komise jako jeho zástupce a další výkonným výborem JčSKe přizvaní hosté.

XII. Kontrolní a revizní komise JčSKe

1. Kontrolní a revizní komise JčSKe je společný (metodicky sloučený) tříčlenný orgán volený valnou hromadou, který kontroluje a posuzuje činnost JčSKe, tj. předsedu, výkonný výbor i další orgány JčSKe z pohledu ekonomického (vlastní hospodaření – revizní) i právního (kontrolní), dává podněty a stanoviska ke vzniklým problémům a sporům. Pro svou činnost si může v případě potřeby vypracovat a nechat schválit valnou hromadou pracovní řád kontrolní a revizní komise.

2. Volební období kontrolní a revizní komise je čtyřleté.

3. Člen kontrolní a revizní komise nemůže být členem VV JčSKe.

4. Povinností předsedy revizní a kontrolní komise je vypracovat na zasedání valné hromady JčSKe zprávu kontrolní a revizní komise.

5. Kontrolní a revizní komise může v případě vymezeném ustanovením o disciplinárním řízení iniciovat svolání disciplinárního orgánu společného zasedání výkonného výboru s kontrolní a revizní komisí.

6. Kontrolní a revizní komise JčSKe může požádat v případě potřeby předsedu JčSKe o svolání mimořádné valné hromady JčSKe. V případě nevyhovění ji může svolat sama.

7. V případě potřeby může valná hromada rozhodnout a zvolit kontrolní a revizní komisi odděleně. Náplní činnosti revizní komise je v tomto případě vlastní hospodaření JčSKe, náplní kontrolní komise ekonomická a legislativní kontrola veškeré činnosti JčSKe. Body 5, 6 platí v tomto případě pro kontrolní komisi.

XIII. Disciplinární opatření, smírčí komise

1. Za porušení stanov, vnitřních směrnic a soutěžních řádů, za hrubou a opakovanou nekázeň, za vážné nedostatky ve výkonu práv a povinností nebo ve výkonu funkce, za provinění související s účastí v soutěžích nebo akcích JčSKe a jiných, mohou být jednotlivcům i kolektivům (členským subjektům), jako výchovný prostředek, ukládány disciplinární opatření. Disciplinární opatření mohou nastat automaticky dle ustanovení stanov, nebo mohou být uloženy v disciplinárním řízení.

2. Automatickým disciplinárním opatřením bez disciplinárního řízení je pozastavení hlasovacího (volebního) práva členského sdruženého subjektu (jeho zástupce) na valné hromadě v případě neuhrazení stanoveného členského příspěvku do poloviny příslušného kalendářního roku (30. 6. běžného roku), nebyl-li od této povinnosti členský subjekt výkonným výborem JčSKe osvobozen. Pozastavení platí až do zaplacení příspěvků dalšího kalendářního roku (povinnost uhrazení členských příspěvků příslušného kalendářního roku tím nezaniká). Toto automatické disciplinární opatření nebrání případnému vyvolání disciplinárního řízení s uložením dalších disciplinárních opatření.

3. Odběr nižšího počtu známek nebo zaplacení adekvátně nižšího příspěvku sdruženými sportovními subjekty nezpůsobuje aktivaci článku o automatickém ukončení členství v JčSKe. Sportovní subjekt zůstává dále členem bez hlasovacího práva až do vyrovnání povinností.

4. V disciplinárním řízení lze ukládat tyto opatření (tresty):
a) písemné napomenutí nebo důtka
b) peněžitá pokuta
c) zastavení závodní činnosti
d) zákaz výkonu funkce
e) odvolání ze soutěže
f) pozastavení členství – disciplinární opatření z důvodů vážného porušení stanov JčSKe, usnesení valné hromady, předpisu, nebo směrnice, zpravidla až do konání nejbližší valné hromady JčSKe. Ta potom musí rozhodnout buď o platném členství, nebo vyloučení, nebo eventuálně může pozastavit členství na určitý čas.
g) vyloučení – na základě jednání v rozporu s účelem a posláním JčSKe a jednáním v rozporu s rozhodnutími orgánů JčSKe, stanovami a směrnicemi JčSKe a to členy JčSKe nebo individuálních členů sportovních subjektů. Rozhodnutí je nutno oznámit vyloučenému písemnou formou.

5. Disciplinárním orgánem pro body 4.a-f je společné zasedání výkonného výboru s kontrolní a revizní komisí JčSKe. Disciplinární řízení je společné jednání v dané věci. Oba orgány se musejí sejít ke společnému jednání v nadpolovičním počtu.
Disciplinárním orgánem pro bod 4.g (vyloučení) je valná hromada JčSKe.

6. Podnět k disciplinárnímu řízení může dát kterýkoliv člen JčSKe. O svolání příslušného disciplinárního orgánu a zahájení řízení rozhodne po předběžném prošetření předseda JčSKe, v případě návrhu na řízení s předsedou JčSKe rozhoduje o svolání předseda kontrolní a revizní komise.

7. Každý člen má právo zúčastnit se jednání orgánu, který projednává jeho disciplinární provinění a takový orgán má povinnost mu umožnit jeho účast a je povinen objektivně a spravedlivě rozhodovat.

8. Proti rozhodnutí společného disciplinárního orgánu výkonného výboru s kontrolní a revizní komisí je odvolacím orgánem valná hromada JčSKe, která k řešení sporu volí tzv. smírčí komisi. Nález smírčí komise, který je vždy vyhotoven písemně, je hlavním podkladem valné hromady pro další rozhodnutí.
Rozhodnutí valné hromady je konečné dle článku IX.3.l stanov. Není-li ve stanovách určeno jinak, je rozhodnutí tzv. II. instance konečné a závazné pro sporné strany (princip dvouinstančního postupu).

9. Odvolání proti disciplinárnímu opatření nepozastavuje účinnost a výkon opatření. V případě kladného vyřízení odvolání je stanovení podmínek vyrovnání případných omezení a újem v pravomoci odvolacího orgánu.

10. Smírčí komise je voleným orgánem valné hromady JčSKe k tomuto účelu svolané, pro vyřizování sporů mezi členy a mezi orgány JčSKe. Zároveň je orgánem projednávání vzájemných sporů mezi subjekty sdruženými v JčSKe. Členské subjekty jsou v případě vzájemné nedohody povinny požádat o řešení pomocí ustanovené a zvolené smírčí komise, před případnou soudní cestou.

11. Počet členů smírčí komise, její způsob projednávání věci v disciplinárním řízení a další podmínky stanoví valná hromada JčSKe při její volbě, nebo v disciplinárním řádu JčSKe. Smírčí komise volí ze svého středu předsedu.

12. Smírčí komise působí tak, aby dosáhla uzavření smíru mezi spornými stranami. Ve své činnosti postupuje podle schváleného statutu a stanov JčSKe, ve smyslu obecně platných právních předpisů. Vedle smírčího nálezu pro valnou hromadu JčSKe připravuje i návrh smírčí smlouvy pro sporné strany, která je v případě akceptování všemi stranami závazná.

XIV. Společné ustanovení o volbách a usnášení

1. Valnou hromadu tvoří zástupci spolků, právnických osob a přímých členů (fyzických osob) sdružených v JčSKe. Každý spolek nebo právnická osoba je oprávněna vyslat na jednání valné hromady jednoho svého zástupce, který je řádným členem JčSKe a ten má na VH jeden rozhodující hlas. Fyzické osoby jako přímí členové JčSKe mají jednoho společného zástupce s rozhodujícím hlasem.

2. Jednání valné hromady se mohou zúčastnit i členové všech orgánů JčSKe, ovšem bez rozhodujícího hlasu, pokud nejsou vysláni (zplnomocněni) za spolek nebo právnickou osobu sdruženou v JčSKe.

3. Valná hromada je usnášeníschopná za účasti nejméně nadpoloviční většiny zástupců členů s právem hlasovacím.
Nedostaví-li se do 30 minut po jejím plánovaném zahájení výše uvedený počet zástupců, je valná hromada JčSKe po této době usnášení schopná s dosavadním počtem přítomných s právem hlasovacím.

4. Návrhy, opatření a rozhodnutí se schvalují nadpoloviční většinou přítomných hlasů, pokud stanovy neurčují jinak.

5. O změnách stanov JčSKe může rozhodnout pouze valná hromada JčSKe za účasti minimálně dvoutřetinového zastoupení členů JčSKe (výjimkou může být pouze aktualizace dle článku XVII.6.).

6. Průběh valné hromady řídí předseda JčSKe nebo osoba jím (při nepověření a nepřítomnosti předsedy výkonným výborem) pověřená. Formální průběh jednání může být upřesněn jednacím, popř. volebním řádem, které si valná hromada sama schválí. O průběhu valné hromady je veden zápis, kde je uvedena účast členů, schopnost usnášení, poměr hlasů při hlasování a všechny podstatné údaje o průběhu valné hromady, úkoly pro členy, výbor a usnesení valné hromady.

7. Vyloučení člena z JčSKe je pouze v působnosti valné hromady a je nutná kvalifikovaná (2/3) většina k přijetí rozhodnutí o vyloučení.

8. Rozpuštění JčSKe
O rozpuštění JčSKe může rozhodnout jen k tomu účelu svolaná VH a to kvalifikovanou dvoutřetinovou většinou všech přítomných i nepřítomných delegátů, členů JčSke s hlasovacím právem. V případě dobrovolného rozpuštění JčSKe bude rozdělen majetek a finance JčSKe dle členské základny jednotlivým sportovním subjektům (oddílům, školám, TJ, klubům), dle členské základny.

XV. Majetek a hospodaření JčSKe

1. Majetek JčSKe může být tvořen hmotným i nehmotným majetkem, pohledávkami a jinými majetkovými právy. Možnými zdroji majetku JčSKe jsou zejména:
a) členské příspěvky a poplatky (dle schválené směrnice VH)
b) státní a svazové příspěvky a dotace
c) příjmy z tělovýchovné a kulturní činnosti, příjmy ze soutěžní činnosti
d) příjmy ze zkoušek STV, licenční poplatky, poplatky za školení (dle schválené směrnice VH)
e) stanovené správní poplatky a peněžité pokuty (dle disciplinárních opatření nebo schválené směrnice VH)
f) příjmy z vlastní hospodářské činnosti
g) případné náhrady za televizní přenosy ze střetnutí a soutěží
h) dary a dotace sponzorů
j) hmotný a nehmotný majetek převedený do vlastnictví JčSKe
k) ostatní

2. Majetek JčSKe je majetkem JčSKe jako celku.

3. O pořízení (nákup, převzetí) nebo odepsání (spotřeba, zničení, ztráta, prodej, převedení apod.) majetku JčSKe neinvestičního charakteru rozhoduje na návrh ekonoma výkonný výbor JčSKe v rámci plánu hospodaření, rozpočtu a ekonomické směrnice, schválené valnou hromadou JčSKe. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s majetkem investičního charakteru rozhoduje valná hromada.

4. Za hospodaření JčSKe zodpovídá předseda a ekonom (hospodář) valné hromadě JčSKe. Spolupracují s VV a KRK při jejich činnosti.

5. Ekonom JčSKe předkládá na valné hromadě JčSKe zprávu o hospodaření za uplynulé období a předkládá návrh rozpočtu na další období ke schválení

6. Je-li pro právní úkon českým právním řádem předepsána písemná forma (zejména smlouvy), pak k jeho platnosti a účinnosti se vyžaduje podpis nejméně dvou oprávněných členů výboru JčSKe. V případě účetních (platebních) operací stačí podpis jedné ze dvou oprávněných osob.

7. K zabezpečování pravidelných pokladních operací a bezhotovostního styku je výkonný výbor JčSKe oprávněn zřídit jedno podací místo a jeden běžný účet u peněžního ústavu, popřípadě využívat účtu spojené svazové organizace (vyplývající z článku I. 3 stanov). Vznikne-li potřeba, může výkonný výbor JčSKe na základě rozhodnutí valné hromady zřídit běžný devizový účet u příslušného peněžního ústavu.

8. Na základě rozhodnutí valné hromady může výkonný výbor JčSKe uzavírat pojistné smlouvy za účelem ochrany majetku a zájmů sdružených organizací.

9. Výkonný výbor JčSKe je oprávněn pozastavit financování nebo obstarávání záležitostí sdružené sportovní organizaci (TJ, oddílu, škole, klubu), která s prostředky poskytnutými jí ze zdrojů JčSKe nakládá v rozporu s jejich účelem, nebo v rozporu s českým právním řádem.

XVI. Odměny funkcionářům, členům a zaměstnancům JčSKe, jiná peněžitá a nepeněžitá plnění

1. Pravidla vyplácení případných peněžitých a nepeněžitých plnění funkcionářům, členům a zaměstnancům JčSKe, konkretizace druhu, výše a způsobu úhrady, případně vazby na finanční rozpočet, stanovuje ekonomická směrnice JčSKe.

XVII. Přechodná a závěrečná ustanovení:

1. Mimo těchto stanov jsou dalšími základními normami pro činnost JčSKe:
a) směrnice a řády JčSKe
– ekonomická směrnice
– směrnice úseku rozhodčích
– směrnice úseku STK
– směrnice úseku TM
– příslušné řády (pracovní, organizační, disciplinární)
b) stanovy, směrnice a řády nadřízených asociací, jako např.:
– stanovy ČSKe a ČSTV
– jednotná klasifikace karate
– soutěžní a přestupní řád karate
– disciplinární řád karate
– jednací a volební řád
– zkušební řád karate
– směrnice o odměňování rozhodčích
– směrnice o závodění mládeže
– a další

2. Přijetím členství vyjadřuje žadatel (fyzická či právnická osoba) souhlas s použitím osobních (firemních) údajů žadatele pro potřeby JčSKe, vyplývající z jeho statutární činnosti (zejména pro evidenční a statistické účely).

3. Dosavadní členské vztahy vzniklé před touto novelou stanov zůstávají nezměněny. Dosavadní smlouvy zůstávají v platnosti. To nebrání členským subjektům v případě jejich zájmu v aktualizaci těchto vztahů a smluv dle novely stanov.

4. Otázky, které nejsou řešeny těmito stanovami, budou řešeny dle obecně uznávaných společenských pravidel a existujících právních norem.

5. Změny a doplňky těchto stanov spadají do pravomoci zasedání valné hromady a nabývají platnosti dnem jejich přijetí valnou hromadou.

6. Zapracování změn s aktuální platností do dokumentů JčSKe (stanovy, směrnice, řády) v období mezi valnými hromadami, které jsou vyvolány přímými požadavky (změnami) vyšších závazných předpisů, je v pravomoci VV JčSke. Tyto změny budou předloženy nejbližší valné hromadě k potvrzení.

7. Bylo schváleno oficiální logo Jihočeského svazu karate – viz obr.

 

 

Jihočeský svaz karate, z.s.

IČ: 65050070
Bachmačská 9
337001 České Budějovice

Logo Jihočeského svazu karate