Zápis z  valné hromady JčSKe:

 

Místo: České Budějovice, Metropol, Zasedací místnost

Datum: 10.1.2017

 

Přítomní: Dle prezenční listiny

 

                   Program:

 1. Zahájení VH
 2. Volba návrhové a mandátové komise
 3. Schválení návrhu programu jednání VH
 4. Projednání usnesení minulé VH 2016
 5. Schválení návrhu kalendáře akcí JčSKe na r. 2017

Přestávka – vyhodnocení nejlepších oddílů JšSKe

 1. Zpráva předsedy JčSKe
 2. Zprávy jednotlivých úseků VV JčSKe
 3.        Zpráva předsedy Revizní komise
 4. Diskuse
 5. Schválení usnesení z jednání VH – ukončení VH

Z 21 oddílů, které mají platné hlasovací právo, byli přítomni oficiální zástupci 18 oddílů.

VH je usnášení schopná.

 

 

Do mandátové a návrhové komise byli navrženi:

Petr Petřík

Dagmar Veselková

Petr Novák

 

 

Hlasování o složení návrhové a mandátové komise:

Pro: 18

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

Hlasování o návrhu programu:

Pro: 18

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

Kontrola usnesení z VH 2016:

 

Bylo zkontrolováno plnění usnesení z VH v roce 2016. 2 body byly přesunuty na 2017.

 

Nesplněné úkoly, které přechází do roku 2017:

VV je pověřen výběrem a schválením kandidátů do obou síní

VH ukládá předsedovi KRK provedení kontroly účetnictví za rok 2015 po jeho uzavření účetní organizací.

 

 

 

Byl předložen návrh kalendáře soutěží na rok 2017 ve znění:

 

Kalendář akcí JčSKe na r.  2016

 

Út  10.1.     VH JčSKe 17.00 hod., Metropol Č.B.

Ne 19.2.     KL JčSKe 1.kolo / Hluboká v pohybu, Hluboká nad Vltavou.             

St  22.2.     VH ČSKe / TOP Hotel Praha

Ne 12.3.     LT JčSKe 1.kolo , Hlubová v pohybu, Hluboká nad Vltavou

Duben       Sparing camp, TJK Č.B.

Ne 2.4       Seminář kata GOJU-RYU, Karate Jindřichův Hradec OGD, Jindřichův Hradec

So 15.4.     Little stars, Fight Club, Sokolovna Č.B.

Ne  16.4.    LT JčSKe 2.kolo + Kid cup / Fight club, Sokolovna ČB

So,Ne 29.-30.4.    Školení / doškolení  trenérů JčSKe  + zk. STV Dan, E.Destinnové Č.B.

So 20.5.     KL JčSKe 2.kolo , Cobra ryu Strakonice

Ne 18.6.      South Cup,  TJK Č.B.

Ne 24.9       Bohemia Open , Fight club Č.B.

So 30.9.     KL JčSKe 3.kolo , TJ Karate N.Hrady , Horní Stropnice

Říjen         LT JčSKe 3.kolo / TJK Č.B.

Listopad   Sparing camp, TJK Č.B.

Listopad   KP JčSKe , TJK Č.B.

2.a 3. 12. Mistrovství ČR

So 10.12.     Little stars, Fight Club

 

 

Hlasování o kalendáři soutěží:

Pro: 18

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

Návrh kandidátů na VH ČSKe:

Hermann Martin, Faktor Jiří, Ardolf Jindřich, Beníšek Petr, Petřík Petr, Veselková Dagmar, Kubička Petr, Pohanka Dušan  Náhradník: Lácha Miroslav

 

Hlasování:

Pro: 16

Proti: 0

Zdržel se: 2

 

Čas 18:11 přišel hlasující zástupce oddílu Ing. Měkuta.

Počet platných hlasů se změnil na 19.

 

Předseda Jiří Faktor přednesl Zprávu předsedy o činnosti  JčSKe za rok 2016.

 

Dobrin Stojčev přednesl Zprávu úseku STK za rok 2016.

 

Návrh: Navýšení poplatku startovného za dodatečné přihlášení závodníka (týmu) v den soutěže o 50Kč.

Návrh: Medaile a diplomy si zajistí pořadatel sám a JčSKe uhradí cenu, avšak maximálně do výše 5000,-Kč. Náklad musí být doložen účetním dokladem.

Výjimkou je KP, kde se uhradí diplomy ve skutečné výši, předem schválené VV JčSKe.

 

Pro: 19

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

Návrh:  Odměny pro nejlepší karate TOP závodníky v kategoriích žáci, spojená kategorie dorost+junioři, senioři částkou 5000,-Kč na každou kategorii.

Nominuje STK, schvaluje VV JčSKe.  Vyhodnocení a předání se uskuteční do první soutěže JčSKe následujícího kalendářního roku.

 

Pro: 19

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

Návrh: Pouze jedno třetí místo na KP JčSKe z důvodu nominace na mistrovství ČSKe.

 

Pro: 18

Proti: 0

Zdržel se: 1

 

 

Jan Barát přednesl Zprávu úseku rozhodčích za rok 2016.

 

Martin Herman přednesl Zprávu úseku TMÚ za rok 2016.

 

Dušan Pohanka přednesl Zprávu o hospodaření za rok 2016.

 

Petr Beníšek přednesl Zprávu kontrolní a revizní komise za rok 2016.

 

 

Odešli Jaroslav Valenta a Josef Rendl počet platných hlasů se změnil na 17.

 

Schvalování předloženého návrhu jednacího řádu KRK.

Pro: 17

Proti: 0

Zdržel se: 1

 

Byly vyhlášeny nejlepší oddíly JčSKe za rok 2016.

 1. Fight Club České Budějovice
 2. TJ Karate České Budějovice
 3. Panters Český Krumlov

 

Návrhy VH JčSKe na VH ČSKe:

Volební období orgánů ČSKe 4 roky.

Klíč pro delegáty na VH ČSKe: 1 delegát na 100 odebraných známek.

 

Pro: 17

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

Návrhy pošle emailem na VV ČSKe  předseda STK Dobrin Stojčev z pověření VH JčSKe do 15.1.2017 .

 

Návrh: Navíc rozešle návrhy na oddíly uvedené v adresáři bojových sportů.

 

Pro: 17

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

Podněty pro VV ČSKe:

Stanovení pevných nominačních kritérií pro reprezentaci založených na výsledcích.

Nesouhlas  JčSKe s dosavadních činností předsedkyně rady reprezentace – neobjektivita při nominaci na mistrovství Evropy 2017.

Nesouhlas JčSKe s rozdílným přístupem v rozhodováním ČSKe vůči mezinárodním trendům (posuzování kontaktů v seniorských kategoriích, posuzování držení, penalizace hodů  apod.).

 

Pro: 17

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

Návrhy pošle emailem na VV ČSKe  předseda STK Dobrin Stojčev z pověření VH JčSKe do 15.1.2017 .

 

Návrh: Navíc rozešle návrhy na oddíly uvedené v adresáři bojových sportů.

 

Pro: 15

Proti: 1

Zdržel se: 1

 

Návrh: Nominaci pro Olympiádu mládeže 2017 provede Dobrin Stojčev.

 

USNESENÍ VH:

 1. VH schválila kalendář soutěží na rok 2017
 2. VH schválila delegáty na VH ČSKe
 3. VH ukládá Dobrinovi Stojčevovi vypracovat vzorový formulář přihlášky do soutěže JčSKe.
 4. VH  pověřuje VV JčSKe výběrem a schválením kandidátů do obou síní
 5. VH ukládá předsedovi KRK provedení kontroly účetnictví za rok 2015 po jeho uzavření účetní organizací.
 6. VH schválila navýšení poplatku startovného za dodatečné přihlášení závodníka (týmu) v den soutěže o 50Kč.
 7. VH schválila, že medaile a diplomy si zajistí pořadatel sám a JčSKe uhradí cenu, avšak maximálně do výše 5000,-Kč. Náklad musí být doložen účetním dokladem.

Výjimkou je KP, kde se uhradí diplomy ve skutečné výši, předem schválené VV JčSKe.

 1. VH schválila odměny pro karate TOP závodníky v kategoriích žáci, spojená kategorie dorost+junioři, senioři částkou 5000,-Kč na každou kategorii.

Nominuje STK, schvaluje VV JčSKe.  Vyhodnocení a předání se uskuteční do první soutěže JčSKe následujícího kalendářního roku.

 1. VH schválila pouze jedno třetí místo na KP JčSKe z důvodu nominace na mistrovství ČSKe.
 2. VH schválila jednací řád KRK.
 3. VH ukládá předsedovi STK Dobrinovi Stojčevovi zaslat mailem do 15.1.2017 na VV ČSKe a rozeslat na oddíly uvedené v adresáři Bojových sportů návrhy JčSKe ve znění:

Volební období orgánů ČSKe 4 roky.

Klíč pro delegáty na VH ČSKe: 1 delegát na 100 odebraných známek.

 1. VH ukládá předsedovi STK Dobrinovi Stojčevovi zaslat mailem do 15.1.2017 na VV ČSKe a rozeslat na oddíly uvedené v adresáři Bojových sportů podněty JčSKe ve znění:

Stanovení pevných nominačních kritérií pro reprezentaci založených na výsledcích.

Nesouhlas  JčSKe s dosavadních činností předsedkyně rady reprezentace – neobjektivita při nominaci na mistrovství Evropy 2017.

Nesouhlas JčSKe s rozdílným přístupem v rozhodováním ČSKe vůči mezinárodním trendům (posuzování kontaktů v seniorských kategoriích, posuzování držení, penalizace hodů  apod.).

 1. VH ukládá Dobrinovi Stojčevovi provést nominaci na Olympiádu mládeže 2017. Vedoucího výpravy určí VV ČSKe  podle počtu závodníků.

 

 

Pro: 17

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

Zapsal: 10.1.2017  Jan Barát

 

 

t20170110_190627 20170110_171100 20170110_171718

Comments are closed.

Post Navigation